I BIRAČI

Obraćanje Bosanske stranke biračima je kontinuirana borba za socijalna i ekonomska prava građana Bosne i Hercegovine, kao i za politička rješenja koja će stvarati trajnu društveno-političku i egzistencijalnu stabilnost. Iz tog razloga, Bosanska stranka kampanju ne vodi samo pred izbore, kao ostale stranke, već svakodnevno i između izbora. Osnovni zadatak BOSS-a je koncept vlasti koja neće biti ništa više osim servisa za potrebe građana.

II SOCIJALNA PRAVDA

Bosanska stranka je jedina stranka u BiH koja se zalaže za humanizam i socijalnu pravdu, i ni jednog trenutka nije dovela u pitanje višestranački sistem, tržišnu ekonomiju, vjeru, naciju… Mi smo za društvo u kome će socijalna pravda biti iznad profitnog interesa. Mi smo za vlast čija će zakonska obaveza biti da se brine o ugroženim kategorijama stanovništva. Bosanska stranka će se posebno boriti za prava socijalno ugroženih građana, za dostojanstvo i egzistencijalni boljitak ljudi koji ničim nisu skrivili što je rat od njih napravio siromašne, a postkomunističkim neokapitalističkim ustrojem društva i – potlačene građane.

III EKONOMIJA

Osnove ekonomske projekcije Bosanske stranke čine svi prihvatljivi putevi stvaranja bogatog društva, ali pod uslovom konkretne, a ne proklamatorsko-političke brige o ugroženim kategorijama građanstva.
a) Obnova i zapošljavanje – Program BOSS-a se zasniva na smanjenju stope nezaposlenosti stvaranjem ekonomskih pretpostavki za pokretanje privrede – smanjenjem doprinosa na plate, ukidanjem poslovnih poreza i carina za uvoz repromaterijala. Obnova zemlje mora biti u funkciji razvoja, a ne u funkciji doslovnog obnavljanja srušenih privrednih kapaciteta. U tom smislu potrebno je globalno prestrukturirati privredu i staviti naglasak na obnovu kapaciteta lake industrije – finalnih proizvoda, koja troši manje energije i materijala po jedinici proizvoda, koja će biti fleksibilna u odnosu na zahtjeve tržišta i koja će visokim koeficijentom obrta angažovanog kapitala, davati veći profit. Brži razvoj ekonomije i obnove uslovljen je i novom organizacijom proizvodnje, kao i savremenom stimulacijom i motivacijom zaposlenih u proizvodnji, uz obavezno smanjenje poreza, čime će se veliki broj radnika legalno zaposliti i imati penziono i zdravstveno osiguranje, a penzioneri redovne penzije.
b) Privatizacija i tržišna ekonomija – Bosanska stranka je protiv pljačkaške privatizacije, ali ne i protiv tržišne ekonomije kao prirodnog vida konkurencije i kvalitativnog imperativa. Bosanska stranka se duboko protivi postkomunističkom neokapitalizmu, koji u cijelosti marginalizira socijalnu i egzistencijalnu sigurnost stanovništva. BOSS smatra da ne treba privatizovati nešto čiji se vlasnik već zna. Ako su društvenu imovinu stvarali građani, onda je pravo vlasništva neosporno. Privatno neka bude ono što nastaje mimo postojećih vrijednosti, kao što su fabrike, škole, domovi zdravlja, bolnice itd. Tržišna ekonomija nam je potrebna, ali ne na način ugrožavanja vlasničkih prava građana nad imovinom koju su decenijama sticali.
c) Porezna politika – Programom ekonomskih i socijalnih reformi koje je BOSS uputio u parlamentarnu proceduru, predviđeno je smanjenje svih poreza i administrativnih taksi, te skupog birokratskog aparata.

IV POVRATAK

a) Podsticanje povratka – Djelovanje BOSS-a je kontinuirana borba za socijalna i ekonomska prava građana BiH, kao i politička rješenja koja će stvarati trajnu društveno-političku i ekonomsku stabilnost. Multinacionalna platforma BOSS-a je zasnovana na borbi za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda i prava na izbor mjesta življenja. BOSS je jedina stranka koja insistira na hapšenju svih ratnih zločinaca, čime garantuje siguran povratak i jednakopravnost svih građana bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu i svaku drugu pripadnost.
b) Klima povjerenja – Dosadašnje aktivnosti BOSS-a zasnovane su na izgradnji međunacionalne i međukonfesionalne tolerancije, što kod građana stvara povjerenje da su sigurni živjeti u pravnoj i imovinskoj sigurnosti na području gdje BOSS učestvuje u vlasti.
c) Stambena problematika – Bosanska stranka u svom Izbornom programu ima razrađen koncept deblokade procesa povratka. Proces povratka može se deblokirati i višestruko ubrzati obezbjeđivanjem minimalnih sredstava u budžetima – koja bi se trošila na ime plaćanja smještaja za deložirana lica u privatnim objektima, čime bi se  spriječila kršenja ljudskih prava prognanika i boračkih porodica.

V OBRAZOVANJE

U svakom društvenom sistemu koji računa na svoju budućnost, investicija u znanje je primarna obaveza, i stoga se Bosanska stranka oštro suprotstavlja pokušaju komercijalizacije obrazovnog procesa, jer se vlastita budućnost ne može mjeriti tržišnim aršinima. Svakom djetetu, odnosno svakom građaninu mora biti omogućeno besplatno školovanje, jer je riječ o višem društvenom, a naravno i državnom interesu. Bosanska stranka je za školske programe koji su utemeljeni na pozitivnim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima i koji ne favorizuju ni jedan narod u odnosu na druge.
BOSS je inicirao reformu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u skladu sa zapadnim standardima, koji će biti primjereni učeničkom uzrastu i imati objektivan pristup u vaspitno-odgojnom procesu.

VI ZDRAVSTVO

Bosanska stranka je decidno za besplatnu zdravstvenu zaštitu na svim nivoima. BOSS je i za postojanje privatnih klinika, ali ne tako što će se privatizovati zdravstvene ustanove, klinike i bolnice koje su gradili građani. To znači da onaj ko ima novca može otvoriti novoizgrađenu kliniku, i može se u njoj liječiti, ali da svi građani moraju imati dostupnu besplatnu zdravstvenu zaštitu u državnim zdravstvenim ustanovama i bolnicama. BOSS će uvesti kontrolu kvaliteta usluge koju zdravstveni radnici pružaju pacijentima.

VII NACIONALNO PITANJE, KULTURA I RELIGIJA

Bosanska stranka je jedina, pozivajući se na istorijsko iskustvo, iznašla most između nacionalnog i građanskog. Bosanstvo je jedinstvo različitosti i bogatstvo bosanskog društva, istorije, kulture i jedinog puta koji se u kontekstu današnje slike može zvati – prosperitetnim i izvjesnim.
Bosanska stranka može konstituisati vlast koja će stvoriti i osigurati uslove da se nacionalni interesi slobodno ostvaruju i razvijaju kroz dva osnovna korpusa prava: prava na vjerske slobode i prava na njegovanje i razvoj nacionalnih duhovnih i vjerskih vrijednosti.
Sve religije svijeta svoj humanistički nukleus imaju u dobročinstvu. Jedina politička opcija koja svoj nukleus gradi na dobroti jeste – socijalna demokratija. Tamo gdje se spajaju socijalna pravda i vjera – most je za budućnost svakog naroda. Zakonom o vjerskim zajednicama koji je BOSS uputio u parlamentarnu proceduru predviđena su jednaka prava i obaveze za sve vjerske zajednice – što daje dovoljan osnov za njihovu koegzistenciju.

BOSS će dati doprinos razvoju kulture reafirmisanjem institucija kulture, pozorišta, biblioteka, galerija, kino dvorana itd. BOSS će reafirmisati i amatersko kulturno stvaralaštvo, što podrazumijeva rehabilitaciju kulturnih simbola bh. identiteta.

VIII DRUŠTVENE GRUPE I SPORT

Socijalno ugroženi – Penzioneri, invalidi i demobilisani borci pored besplatne zdravstvene zaštite i beneficiranog plaćanja komunalnih usluga, imaće obezbijeđena sva prava koja im društvo duguje.
Mladi – BOSS je jedina stranka koja nema stranački pomladak, jer mladi moraju biti potpuno ravnopravni u društveno-političkom životu. BOSS će odgovoriti na potrebe mladih kroz uvođenje kulturnih, edukativnih i zabavnih sadržaja. Ekonomskim programom BOSS-a poboljšaće se zapošljavanje mladih.
Nevladine organizacije – BOSS ostvaruje i planira kontinuiranu saradnju sa svim nevladinim organizacijama i udruženjima građana.
Sport – BOSS će sprečavanjem prisutne zloupotrebe sportskih terena u nenamjenske svrhe, popularizacijom sporta i izgradnjom novih terena, unaprijediti razvoj sporta

IX PRAVNI SISTEM,  POLICIJA I VOJSKA

Bosanska stranka se prva suprotstavila imenovanju sudija od strane vladajućih stranaka, kao činu koji pod temelje države instalira dinamit. Ne postoji demokratsko društvo u kojem sudstvo odgovara politici. Nužno je revitalizirati pravosudne organe, tako što ih treba osloboditi bilo kakvog političkog uticaja. To isto važi i za Policiju. Kada se ova dva stuba pravne države oslobode totalitarnih uticaja, tek tada će se steći uslovi za hapšenje onih kojima je već odavno vrijeme da se nađu iza rešetaka.
Bosanska stranka je inicijator ideje o jedinstvenoj bh. profesionalnoj vojsci i ukidanju obaveznog služenja vojnog roka i prenošenju te obaveze na obrazovni sistem. Time bi se kasarne pretvorile u koledže, a vojne farme i prostori za ekonomski potencijal, a bila bi ušteđena ogromna finansijska sredstva koja se danas izdvajaju za vojsku.

X TITO I NAŠA ISTORIJA

Bosanska stranka tvrdi: Narod koji ne cijeni vlastitu istoriju slijep je pred putevima budućnosti. Bosancima i Hercegovcima se to tragično vratilo. Kada su pljunuli na Josipa Broza Tita, i izabrali nacional-totalitarne režime, priroda im je to vratila – tragedijom. Bosanska stranka je uvjerena da treba revitalizirati sve vrijednosti bh istorije, koje kao pozitivno iskustvo iz prošlosti – moraju biti naš putokaz u budućnosti. Ime i djelo Josipa Broza Tita, sa kojim su bosanski narodi najviše prosperirali u svojoj istoriji – zaslužuje čelno mjesto.