02. avgust2006.

u povodu otvorenog poziva Mirnesa Ajanovića poslanicima Doma naroda Parlamenta FBiH – za odbijanje izmjena Zakona o advokaturi

Poslanik u Parlamentu FBiH i kandidat Patriotskog bloka BOSS-SDU za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanoviæ, uputio je otvoreni poziv poslanicima Doma naroda Parlamenta FBiH, da po uzoru na Predstavnièki dom skinu sa dnevnog reda Prijedlog izmjene Zakona o advokaturi – kako bi se sprijeèila podmukla namjera Vlade Federacije da se ponovo vrate enormno visoke advokatske tarife. Parlamentu Federacije trebalo je više od godinu dana da se neutrališe strahovito lobiranje Federalne advokatske komore, odnosno da se advokatske usluge desetostruko smanje. Odlukom Ustavnog suda Federacije BiH potvrðena je neosnovanost postojanja enormno visokih advokatskih tarifa, obzirom da je advokatu bilo potrebno platiti 44.343 KM za najjednostavnije suðenje, koje traje ukupno 30 dana i ne ukljuèuje postupak po žalbi. U brojnim sluèajevima tužbi radnika po privatizacijskoj pljaèki advokati su za jedno roèište naplaæivali i nekoliko stotina hiljada KM, što je omoguæilo lako i brzo bogaæenje povlaštene grupe lica, a što takoðe ukazuje na postojanje organizovane kriminalne grupe koja vraæanjem astronomskih advokatskih tarifa – namjerava oštetiti Federaciju za 16 miliona KM, upozorio je kandidat Patriotskog bloka BOSS-SDU za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović.