Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavljena je inicijativa BOSS-a za dopunu Pravilnika o provođenju izbora u cilju onemogućavanja pritiska na birače ili plaćanja birača koji se obavezuju da donesu dokaz foto snimka za koga su glasali naručiocima izvršenja krivičnih djela iz člana 152. stav 1. i 153. stav 2. Krivičnog zakona BiH, za šta je predviđena kazna zatvora do tri godine. Bez obzira na zabranu korištenja foto aparata i mobitela na biračkim mjestima, dosadašnja praksa je pokazala da se građani pored kupovine glasova i uslovljavaju kako će glasati od strane nosilaca vlasti ili raznih tajkuna, koji uslovljavaju uposlenike da moraju fotografisati kako su glasali pod prijetnjom gubitka posla ili drugih sankcija, jer nije postojala mogućnost kontrole da li birač na biračkom mjestu koristi sredstva za snimanje svog glasanja.

Da bi se to spriječilo potrebno je da CIK BiH dopunom odredbe člana 16. (5) Pravilnika ili odlukom naloži biračkim odborima da se glasačka mjesta okrenu prema članovima biračkih odbora i posmatrača u toku glasanja. Time se ne bi narušila tajnost glasanja jer bi birač prilaskom na glasačko mjesto, koje je zatvoreno sa tri strane, svojim tijelom zatvorio i četvrtu stranu, te se ne bi moglo vidjeti za koga se glasa, a posmatrači i članovi biračkog odbora mogli bi pratiti da li glasač uzima mobitel ili foto aparat i vrši fotografisanje, u cilju zaštite izbornog prava građana i sprječavanja zloupotreba u izbornom procesu.

06.10.2020.