09.02.2018. – u povodu obavještenja Federalnog tužilaštva u vezi podnesene krivične prijave protiv Jasmina Imamovića, Slađana Ilića i drugih lica, zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenih za smanjenje posljedica zagađenja zraka

Federalno tužilaštvo je (aktom broj T11 0 KTA 0003259 18) obavijestilo predsjednika BOSS-a i vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla Mirnesa Ajanovića, da je krivičnu prijavu koju je podnio protiv Jasmina Imamovića, Slađana Ilića i drugih lica, zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenih za smanjenje posljedica zagađenja zraka, dostavilo na nadležnost i postupanje Kantonalnom tužilaštvu TK. U krivičnoj prijavi je navedeno da su prijavljena lica na osnovu Krivičnog zakona FBiH prijavljeni zbog krivičnih djela Prijevara, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Zločinačka organizacija, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Nesavjestan rad u službi i Krivotvorenje službene isprave.

U obrazloženju zašto nije od strane Federalnog tužilaštva postupljeno u cilju sprovođenja istražnih radnji i gonjenja učinilaca krivičnih djela, navedeno je, citiramo: “Tačno je da je Parlament Federacije BiH u 2014. godini donio Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH, koji je dana 01. 08. 2014. stupio na snagu, s tim da se trebao početi primjenjivati šest mjeseci od dana stupanja na snagu, tj. 01. 02. 2015. godine. Ovim Zakonom ponovo je propisana prvostepena nadležnost Vrhovnog suda FBiH u odnosu na krivična djela korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, pomenuti Zakon se ni nakon 01. 02. 2015. godine nije počeo primjenjivati.”, završen citat.

09.02.2018.