11. juni 2001.

u povodu otvorenog poziva poslanicima Parlamenta Federacije BiH za usvajanje Amandmana kojim se omogućava nosiocima stanarskog prava da otkupe stanove koji su nacionalizovani

Federalni poslanik i predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je Parlamentu Federacije BiH uputio Amandman na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kojim se omogućava nosiocima stanarskog prava da otkupe stanove koji su nacionalizovani.

Amandmanom se u Zakonu o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo u članu 47. briše stav 2. koji glasi: «Prodaja stanova koji su predmet restitucije, uredit će se posebnim propisom o restituciji.». Usvajanjem Amandmana, svi nosioci stanarskih prava, a radi se oko 20.000 porodica koje su neustavno prebačene na Zakon o restituciji, dobili bi jednakopravan tretman pred Ustavom, jer se navedenim stavom narušava princip jednakosti pred Zakonom, kao i princip pravne sigurnosti u odnosu na stečena prava.

Stavom 2. u članu 47. narušeno je pravo iz člana. 4 Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda stanara koji žive u nacionalizovanim stanovima, i dovodi nosioce stanarskih prava u diskriminirajući položaj i neravnopravan tretman pred Ustavom. Ovim nosiocima stanarskog prava je povrijeđeno i pravo iz člana 8. Evropske konvencija koja garantuje, između ostalog, i pravo na dom.

Bosna i Hercegovina je primljena u UN i kao takva morala je prihvatiti sve konvencije UN, kao i konvencije Evropske zajednice. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i njeni protokoli, direktno se moraju primjenjivati u BiH i nadređeni su domaćim propisima, što je regulisano članom II stav 2. Ustava BiH. Svi organi vlasti, sudovi i drugi subjekti u BiH dužni su poštivati ljudska prava i osnovne slobode garantovane Konvencijom i njenim protokolima, što je regulisano u članu II stav 6. Ustava BiH.

Ovo podrazumijeva i obavezu Parlamenta Federacije BiH da prilikom donošenja bilo kakvog propisa vodi računa da tim propisima neće biti kršena ljudska prava i slobode garantovane navedenom Konvencijom i njenim protokolima.

Podršku ovakvom mišljenju dali su, između ostalih, Vijeće Evrope, Helsinški komitet za ljudska prava, International Human Rights-Law Group – Washington, Ombudsmeni Federacije BiH, Viši zamjenik Visokog predstavnika, Ambasador Hans Schumacher 25. 02. 1998. god. pismom upućenim Parlamentu Federacije BiH, Šef Misije OSCE-a u BiH itd.