19.02.2018. – u povodu prijedloga odluke izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla i Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla, uvrštenih u Prijedlog dnevnog reda februarske sjednice Gradskog vijeća Tuzla

KLUB VIJEĆNIKA SBB U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA
KLUB VIJEĆNIKA SDA U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA
KLUB VIJEĆNIKA HDZ U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA
KLUB VIJEĆNIKA BOSS U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA

IZVJEŠTAJ SA PRESS KONFERENCIJE

u povodu prijedloga odluke izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla i Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla, uvrštenih u Prijedlog dnevnog reda februarske sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Prijedlog odluke izmjene Poslovnika o radu i Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla, koji je na Kolegiju Vijeća uvršten u prijedlog dnevnog reda Vijeća bez bilo kakvog obrazloženja, pokazuje totalitarnu namjeru SDP-a da putem parlamentarne većine onemogući prava opozicije na kritičko djelovanje o lošem radu Gradske uprave i Gradskog vijeća.

Prijedlog odluke izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla i Kodeksa ponašanja vijećnika direktno je protivan Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustavu Bosne i Hercegovine, Zakonu o zabrani diskriminacije BiH i Zakonu o kleveti Federacije BiH. Navedenim odlukama SDP sa parlamentarnom većinom namjerava uvesti apsolutni verbalni delikt u radu Vijeća, pa i vijećnika van sjednica Vijeća, na način da se namjeravaju uvesti i kazne od više hiljada maraka ukoliko vijećnik bilo gdje izjavi bilo šta što ne odgovara gradonačelniku, funkcionerima Gradske uprave, SDP-u ili bilo kome od njihovih saradnika.
Ustavom BiH u članu II propisano je da Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda ima supremaciju nad svim zakonima u državi, a u članu 10. stav 1. Evropske konvencije propisana je puna sloboda izražavanja bez miješanja javne vlasti. U stavu 2. Evropske konvencije postoji ograničenje i odgovornost slobode izražavanja koje se može propisati samo zakonom, a to je već propisano Zakonom o zaštiti od klevete, te je evidentno da su predložene odluke parlamentarne većine protivne Ustavu BiH i Evropskoj konvenciji.

Takođe, SDP putem parlamentarne većine namjerava u svrhe političke odmazde oduzeti stečena izborna prava opozicije, definisana i u “Službenom glasniku BiH”, na način da se parlamentarnim političkim strankama koje su njihovi suparnici oduzme stečeno pravo na učešće u radu Kolegija vijeća, te da se oduzme pravo rasprave na sjednicama Gradskog vijeća parlamentarnim političkim strankama, te druga stečena izborna prava. Takvim postupanjem SDP sa parlamentarnom većinom namjerava djelovati protivno Zakonu o zabrani diskriminacije BiH, kojim je u članu 2. propisana zabrana diskriminacije i za političko djelovanje, a u članu 6. propisano je da se zabrana diskriminacije primjenjuje na sve institucije vlasti na svim nivoima vlasti u državi.

Iz svih navednih razloga, a u cilju zaštite digniteta Gradskog vijeća Tuzla i sprečavanja povrede Ustava BiH, Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Zakona o zabrani diskriminacije BiH, neophodno je povući sa dnevnog reda sporne odluke parlamentarne većine.

19. 02. 2018.