08.11.2005.

Press konferencija

u povodu kampanje za izmjenu i dopunu zakonskih regulativa kako bi se osiguralo dosljedno provođenje Zakona o radu Federacije BiH

Bosanska stranka je na press konferenciji prezentirala plakat kojim pokreće kampanju za izmjene i dopune zakonskih regulativa u cilju smanjenja doprinosa na plate, kako bi se osiguralo dosljedno provođenje Zakona o radu F BiH, i kako bi se smanjio rad na crno koji je u najvećoj ekspanziji.

Izmjena i dopuna zakonskih regulativa za smanjenje doprinosa na plate je glavni preduslov za suzbijanje rada na crno, kao i adekvatno poštivanje člana 14. stav 2. Zakona o radu F BiH, koji glasi: “Ako poslodavac ne zaključi sa zaposlenikom ugovor o radu u pismenoj formi ili mu u roku od 15 dana od dana početka rada ne uruči pismenu potvrdu o zaključenom ugovoru, smatra se da je sa zaposlenikom zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.” (“SI. novine F BiH”, br. 43/99).

Bosanska stranka je pozvala sve zainteresirane građane, udruženja građana i nevladine organizacije da se priključe kampanji kako bi se osigurala elementarna prava građana na dostojanstven život i rad, sa posebnim osvrtom na mladu populaciju, ali i kako bi se obezbijedilo efikasno i u cijelosti punjenje penzionih, socijalnih i zdravstvenih fondova.

 

8.11.05.