30.12.2014.

Press konferencija

u povodu usvojene inicijative Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla da se od Regulatorne komisije za energiju traži stavljanje van snage odluke o saglasnosti na povećanje cijene električne energije

Zakljucak - 30.12Gradsko vijeće Grada Tuzla je na jučerašnjoj sjednici usvojilo inicijativu predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da se od Regulatorne komisije za energiju traži stavljanje van snage odluke o saglasnosti na povećanje cijene električne energije sa sljedećim zaključkom: “Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK neosnovano je dala saglasnost za povećanje cijene električne energije za domaćinstva počev od 01. januara 2015. godine, posebno iz razloga što je i aktuelna cijena električne energije previsoka. Gradsko vijeće Tuzla konstatuje da je i sadašnja cijena električne energije previsoka, iz razloga jer je utvrđena od strane FERK-a u vrijeme kada je cijena nafte bila 150 dolara po barelu, pa smanjenje cijena nafte na svjetskom tržištu u trostrukom iznosu obavezuje FERK na donošenje nove odluke, tj. odluke o smanjenju cijene električne energije. Imajući u vidu navedene okolnosti, kao i tešku ekonomsku i socijalnu situaciju u kojoj se građani nalaze, naročito radnici koji se bore za minimum radničkih prava, Gradsko vijeće smatra neopravdanim i nedopustivim povećanje cijene električne energije koju je odobrio FERK od 01.01.2015. godine. Gradsko vijeće oštro osuđuje izjave predstavnika JP Elektroprivreda BiH, koji iznose neistine, kako je navodno cijena električne energije uzrokovana donošenjem Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela sredstava za rad termoelektrana.

Zbog svega navedenog Gradsko vijeće insistira i upućuje zahtjev FERK-u da se stavi van snage odluka o povećanju cijene električne energije, a u protivnom Gradsko vijeće će tražiti smjenu odgovornih lica.”

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ujedno je svim građanima poželio sretniju sljedeću godinu.

30122014

30.12.2014.

19.12.2014.

Press konferencija

u povodu smanjenja cijene goriva na svjetskom tržištu na 55 dolara po barelu, što obavezuje na adekvatno smanjenje cijene goriva, kao i cijena roba i usluga u BiH

LOGO - 20 godina

Smanjenje cijene goriva na svjetskom tržištu na 55 dolara po barelu, obavezuje na adekvatno smanjenje cijene goriva, kao i cijena roba i usluga u BiH, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Aktuelno smanjenje cijene goriva nije dovoljno u odnosu na trostruko nižu cijenu goriva na svjetskom tržištu, jer prema analizama ekonomskih eksperata cijena goriva u BiH ne bio trebala prelaziti iznos od 1,50 KM. Pohvalno je da je u RS-u cijena goriva već ispod 1,80 KM, međutim potrebno je dalje insistirati na onemogućavanju ostvarenja ekstra profita naftnih distributera, a posebno u Federaciji BiH koja zbog višegodišnje nesposobnosti vladajućih struktura dodatno otežava uslove života građanima previsokim porezima i taksama na gorivo. Smanjenje cijena goriva mora se odraziti i na smanjenje svih roba a posebno namirnica, kao i na smanjenje usluga u koje je uračunata i cijena goriva, uključujući i smanjenje cijene električne energije, a sve kako bi se omogućilo zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, te bolji uslovi života građanima, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

19122014

19.12.2014.

 

05.12.2014.

Press konferencija

u povodu održane treće redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su donesene značajne odluke za Grad Tuzlu, koje dodatno dokazuju da je Vijeće najaktivnija i najefikasnija zakonodavna institucija u BiH

press05122014

Gradsko vijeće Tuzla nastavlja sa izrazito aktivnim djelovanjem u cilju dokazivanja da vlast može biti odgovorna u zaštiti interesa građana daljim razvojem komunalne infrastrukture i obezbjeđenja uslova za zapošljavanje, te su i na trećoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća donesene značajne odluke za Grad, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Gradsko vijeće je usvojilo i Nacrt programa rada za 2015. godinu, koji je upućen u javnu raspravu, a dokaz da je najaktivnija zakonodavna institucija u BiH je prošlogodišnji izvještaj o radu Vijeća, prema kojem je od obaveze razmatranja 83 tačke realizovano – 622 materijala. Takođe, nastavljeno je sa realizacijom izgradnje poslovne zone “Kreka-sjever” usvajanjem potrebnih odluka, kako bi se obezbijedili izrazito povoljni uslovi privrednicima za otvaranje novih radnih mjesta. Usvojena je i Odluka o raspisivanju drugog javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada licima sa nastradalih područja u poplavama i klizištima a u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata. Odluka o usvajanju prostornog plana Grada Tuzla za period do 2030-te godine dodatno dokazuje da je Gradsko vijeće Tuzla najefikasnija zakonodavna institucija u državi, te da je u opštem teškom ekonomsko-političkom stanju u državi – jedina svijetla tačka, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

05.12.2014.

21.11.2014.

Press konferencija

u povodu usvojene inicijative BOSS-a da se traži izmjena Zakona o porezu na dodatnu vrijednost na način da se uplata PDV-a vrši tek nakon što se izvrši i naplati usluga odnosno prodaja

LOGO - 20 godina

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla ponovo je djelovano u interesu svih građana BiH, te je usvojena inicijativa predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da se traži izmjena Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, na način da se uplata PDV-a vrši tek nakon što se izvrši i naplati usluga odnosno prodaja. Pokazalo se da je obaveza plaćanja PDV-a po izdavanju fakture, a prije naplate novca za izvršenu uslugu ili prodaju proizvoda – rezultirala uništenjem desetina hiljada radnih mjesta, jer brojni privrednici nisu mogli poslovno preživjeti apsurdnu obavezu plaćanja poreza unaprijed. Gradsko vijeće je na prijedlog Mirnesa Ajanovića usvojilo sljedeći zaključak: “Pokreće se inicijativa Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH za izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na način da poreska obaveza plaćanja PDV-a nastaje nakon plaćanja fakture, a ne kao što je to do sada bilo u momentu ispostavljanja fakture. Gradsko vijeće Grada Tuzle smatra da treba sagledati mogućnosti za smanjenje stope PDV-a, kako bi se povećala potrošnja i time olakšalo privrednim subjektima u poslovanju.”

21.11.2014.

14.11.2014.

Press konferencija

u povodu izrazitog smanjenja cijena nafte na svjetskom tržištu i javnog poziva svim nadležnim institucijama u BiH, kao i distributerima naftnih derivata, da se adekvatno smanje cijene goriva u BiH

LOGO - 20 godina

U povodu izrazitog smanjenja cijena nafte na svjetskom tržištu, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je javni poziv svim nadležnim institucijama u BiH, kao i distributerima naftnih derivata – da se adekvatno smanje cijene goriva u BiH. Aktuelna cijene goriva bazirana je na cijenama kada je barel nafte iznosio preko 150 dolara, što je nedopustivo – jer je sadašnja cijena barela nafte oko 80 dolara, upozorio je Mirnes Ajanović. Niko nema pravo šutnjom tolerisati svojevrsno pljačkanje građana od strane države i naftnih distributera, te je neophodan angažman i svih medija i nevladinih organizacija kako bi se obezbijedilo adekvatno smanjenje cijena goriva. Ponovo se pokazuje koliko je za privredu države i za standard građana pogubna privatizacija državne naftne kompanije u korist ekstra profita stranačkih tajkuna i njihovog monopola nad naftnim prerađevinama, na štetu domaćih privrednika, ali i obespravljenih radnika i ogromnog broja socijalno ugroženih građana, koji plaćaju visoku cijenu namirnica i zbog prevelike cijene goriva, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

14.11.2014.

07.11.2014.

Press konferencija 

u povodu usvojenog prijedloga BOSS-a, od strane Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, da se na sjednici Vijeća raspravlja o ekonomskom i komunalno-infrastrukturnom unapređenju Tuzle na osnovu statusa grada, uključujući i zahtjev za obezbjeđenje adekvatnih novčanih sredstava iz javnih prihoda na osnovu statusa grada

LOGO - 20 godina

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović nastavlja sa daljim političkim aktivnostima kao predlagač inicijative na osnovu koje je Tuzla dobila status grada, te je od strane Kolegija Gradskog vijeća prihvaćen njegov prijedlog da se na sjednici Vijeća raspravlja o ekonomskom i komunalno-infrastrukturnom unapređenju Tuzle na osnovu statusa grada, uključujući i zahtjev za obezbjeđenje adekvatnih novčanih sredstava iz javnih prihoda na osnovu statusa grada. Potrebno je iskoristi sve raspoložive mogućnosti u pogledu animiranja domaćeg i stranog kapitala, novčanih sredstava na osnovu stranih projekata i pristupnih fondova EU i drugih izvora, te na osnovu prijateljskih veza i bratimljenja sa gradovima cijelog svijeta, kako bi se u narednom periodu Tuzla što intenzivnije razvijala na ekonomskom i komunalno-infrastrukturnom planu. Angažman zakonodavne i izvršne vlasti Tuzle rezultirao je i dodatnim prihodom od oko pet milion KM godišnje za unapređenje komunalne infrastrukture, a na osnovu obeštećenja zbog rada termoelektrane, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

07.11.2014.

31.10.2014.

Press konferencija

u povodu zvaničnog proglašenja Grada Tuzla

mirnes grad tuzla

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je čestitke svim Tuzlacima, kao i svima koji dolaze u Tuzlu – na zvaničnom proglašenju Grada Tuzla na jučerašnjoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla. Administrativno-pravna i politička borba za nepodijeljen i multinacionalan Grad Tuzlu počela je 7. novembra 2006. godine, kada je predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a Mirnes Ajanović inicirao da se uvrsti u dnevni red Vijeća donošenje odluke o proglašenju grada, istaknuto je na press konferenciji. Osmogodišnje opstrukcije proglašenja Tuzle gradom bile su motivisane ucjenjivačkim rigidnim nacionalizmom da se Tuzla podijeli na nacionalne opštine, međutim – na nacionalističku vatru uzvraćeno je beskompromisnom borbom za očuvanje nepodijeljene i multinacionalne Tuzle, u kojoj je najaktivniji bio BOSS. O tome svjedoče i video zapisi sjednica Vijeća, koji se nalaze na zvaničnoj web stranici tuzla.ba, gdje svi mogu pogledati i konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća, na kojoj je Tuzli nakon 136 godina vraćen status grada.

31.10.2014.

24.10.2014.

Press konferencija

u povodu neophodnosti nastavka medijske rasprave o ekonomsko-političkim problemima između izbornih kampanja, koja je bitnija za građane od izbornih obećanja

LOGO - 20 godina

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović izrazio je zahvalnost medijima, uključujući i internet portale, koji su u periodu predizborne kampanje izvršili svoju dužnost servisa građanima objavljujući izborne reakcije političkih subjekata, te time građanima omogućili bar osnovni uvid u djelovanje političkih stranaka. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je zahvalnost i svim građanima koji su se svojim glasom suprotstavili nemoralnim vladajućim strankama i njihovim interesno vezanim biračima. Završetak izbornog procesa ne smije značiti prestanak borbe za demokratizaciju medijskog i političkog prostora u BiH. Sve nevladine i opozicione strukture moraju izvršiti adekvatan pritisak na domaće ali i međunarodne zvaničnike, kako bi se i putem zemalja članica Vijeća za implementaciju mira u BiH obezbijedili uslovi za slobodu medijskog prostora između izbornih kampanja, kada je za građane bitnija kontinuirana politička rasprava o svim ekonomsko-političkim problemima, nego obećanja u izbornoj kampanji, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24.10.2014.

25.09.2014.

Press konferencija

u povodu prezentiranog video materijala o obmani birača od strane nemoralnih vladajućih stranaka i političkih prevaranata koji putem plaćenih pristalica vozanih u autobusima prezentiraju lažnu sliku podrške građana na stranačkim skupovima

LOGO - 20 godina

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je na press konferenciji prezentirao dokaze o skandaloznoj obmani birača od strane nemoralnih vladajućih stranaka i političkih prevaranata, koji putem dobro plaćenih pristalica iz više opština, prevoženih brojnim autobusima od jedne do druge opštine i stranačke promocije – stvaraju lažnu sliku o navodnoj podršci građana izbornim obećanjima. Na web stranici boss.ba nalazi se video materijal sa mitinga nemoralnih vladajućih stranaka i političkih prevaranata, koji dokazuje da u više desetina autobusa doveze hiljade plaćenih pristalica da aplaudiraju vrištanju samozaljubljenih lidera. Prezentirani video materijal dokazuje da na preskupim skupovima nemoralnih političkih stranaka, finansiranim novcem prevarenih građana, nema birača koji vjeruju obećanjima političkih prevaranata. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva građane da ne dozvole da ih prevare nemoralne političke stranke i njihovi lideri koji su bježali od građana na februarskim protestima, a koji sada moraju na preskupim predizbornim skupovima ubjeđivati i svoje članove da glasaju za njih.

 

25.09.2014.

11.09.2014.

Press konferencija

u povodu zvaničnog početka izborne kampanje i poziva biračima da izađu na izbore i glasaju protiv nemoralnih vladajućih stranaka, te pozdravljanja hapšenja dijela političkih tajkunaBOSS Logo 1

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je povodom zvaničnog početka izborne kampanje pozvao građane da izađu na izbore i glasaju protiv nemoralnih vladajućih stranaka, koje su bezobzirnom borbom za funkcionerske fotelje dovele državu u stanje teške političke i ekonomske krize. U prethodnom periodu dio medija je kršio ravnopravnost političkih subjekata forsirajući samo kandidate za Predsjedništvo BiH, a za egzistenciju građana važniji su svi nivoi zakonodavne vlasti, od državnog i entitetskih parlamenata do kantonalnih skupština, posebno što se pokazalo da niko od članova Predsjedništva BiH na bilo kakav način nije bio koristan za građane. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je pozdravio akciju Tužilaštva BiH i SIPA-e koja je rezultirala hapšenjem dijela političkih tajkuna, ističući da bi bilo bolje da je do hapšenja došlo i ranije, te da je potrebno nastaviti akciju jer je još poprilično nemoralnih političara koji su pokrali milione KM.

11.09.2014.