29. april 2004.

u povodu poziva BOSS-a Vladi FBiH, za zakazivanje hitnog sastanka sa boračkim organizacijama – u povodu Prijedloga zakona o pravima boraca

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović uputio je otvoreni poziv Vladi FBiH, da hitno zakaže radni sastanak sa predstavnicima boračko-invalidskih organizacija, kako bi se zajednički došlo do usaglašenog stava o Prijedlogu zakona o pravima boraca.

Federalna Vlada je obavezna tekst budućeg zakona o boračkim pravima adekvatno uskladiti sa interesima i zahtjevima porodica šehida i poginulih boraca, RVI i demobilisanih, kako bi poslanici Parlamenta FBiH mogli efikasno djelovati u skladu sa zahtjevima boračke populacije i rokovima nametnutim od međunarodne zajednice.