14. oktobar 2004.

u povodu objave Zakona koji obezbjeđuje boračkim porodicama zadržavanje preko 1.500 vojnih stanova

Direktor JP “NIO Službeni list BiH” Mehmedalija Huremović, izvijestio je federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, da je po dobijanju Ukaza o proglašenju Zakona kojim se omogućava zadržavanje preko 1.500 vojnih stanova boračkim porodicama – poduzeo sve mjere kako bi se zakon odmah objavio.

Zakon o izmjeni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, objaviće se u “Službenim novinama FBiH” broj 54/04 u subotu, a stupa na snagu narednog dana, te se sve boračke porodice koje su deložirane ili su u sudskom postupku za oduzimanje stana – trebaju odmah pozvati na navedeni Zakon, a sudovi će biti obavezni sudske presude po tužbama agresorskih oficira – donijeti u korist boračkih porodica, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.